Regulamin

O NAS ORAZ O REGULAMINIE

1.1. Sklep Internetowy sneakerboyz.com.pll jest własnością Sneaker Boyz Dariusz Niedźwiedź z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 50, 00-382 Warszawa, NIP: 537-246-16-74, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień, jak również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta jest Sneaker Boyz Dariusz Niedźwiedź z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 50, 00-382 Warszawa, NIP: 537-246-16-74

1.3. W celu realizacji uprawnień, przysługujących Klientom, a wynikających z niniejszego Regulaminu Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazane poniżej dane teleadresowe:
Sneaker Boyz, Plac Konstytucji 1, 00-647 Warszawa, sneakerboyzpl@gmail.com, +48 518 546 029.

1.4. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania zamówień, dostawy, reklamacji Produktów wadliwych, niewykonania Umowy oraz ochrony danych osobowych.

1.5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna składająca zamówienie za pomocą Strony

b) Sprzedający – Sneaker Boyz Dariusz Niedźwiedź z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 50, 00-382 Warszawa, NIP: 537-246-16-74

c) Regulamin – Niniejszy dokument regulujący stosunki pomiędzy Sprzedającym a Klientem w ramach dokonywanych umów sprzedaży z wykorzystaniem Strony.

d) Sklep internetowy – Działalność prowadzona przez Sprzedającego, skoncentrowana na zawieraniu umów sprzedaży obuwia i akcesoriów za pomocą Strony.

e) Strona – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.sneakerboyz.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

f) Produkt – Towary zaprezentowane na Stronie.

g) Zamówienie – Zamówienie złożone przez Klienta za pomocą Strony w celu zakupienia od Produktu od Sprzedającego.

h) Formularz Zamówienia – Formularz wypełniany przez Klienta w celu Złożenia Zamówienia, a w konsekwencji nabycia Produktu.

i) Złożenie Zamówienia – Ostateczne dokonanie wszelkich czynności wymaganych przez Sprzedającego, a niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.

j) Potwierdzenie zamówienia – Czynność dokonywana przez Sprzedającego celem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

k) Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Strony.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sneakerboyz.com.pl
2.2. Sklep internetowy www.sneakerboyz.com.pl prowadzi sprzedaż obuwia i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
2.3. Umowę sprzedaży produktów na odległość zawiera się składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.4. Szczegółowy spis Produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
2.5. Informacje o Produktach wraz z podanymi ich cenami jednostkowymi, prezentowane na Stronie Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Wskazane wyżej informacje o Produktach na Stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.6. Umowę sprzedaży Produktów na odległość można zawrzeć ze Sprzedającym składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.7. Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez Stronę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2.8. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Jednocześnie powinien on zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.
2.9. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw (w tym żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).
2.10. W przypadku realizacji Zamówienia indywidualnego projektu Klienta, Klient oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody do indywidualnego projektu prawem przewidziane, a w szczególności autorskie prawa majątkowe lub licencję do rozporządzania utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Klient celem Złożenia Zamówienia wypełnia Formularz Zamówienia udostępniony przez Sprzedającego na Stronie.
3.2. Składając Zamówienie, Klient nie jest obowiązany do założenie konta na Stronie. Założenie przez Klienta Konta powinno zostać dokonane zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie.
3.3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.4. W celu Złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji opcji „cookies” oraz posiadania aktywnego interpretatora JavaScript.
3.5. Sprzedający zobowiązuje się do podania najpóźniej na początku składania zamówienia, czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostarczeniu Towaru oraz jakie sposoby płatności są akceptowane.
3.6. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia:
– przelew bankowy
– za pobraniem
3.7. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformułowania, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedającego, a Kupujący zobowiązuje się potwierdzić, odznaczając stosowny przycisk na Stronie, że ma świadomość obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.
3.8. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, oraz że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu.
3.9. Ceny jednostkowe Produktów, wskazane na Stronie, nie są cenami ostatecznymi. Sprzedający zobowiązuje się do podania ostatecznej ceny zakupu bezpośrednio przed Złożeniem Zamówienia. Na cenę ostateczną Produktu składa się cena jednostkowa Produktu oraz koszt przesyłki.
3.10. Sprzedając nie pobiera od Klienta, w związku ze stosowaniem określonych sposobów płatności, opłat które są wyższe od kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z
korzystaniem z tych sposobów. Sprzedający bezpośrednio przed Złożeniem Zamówienia poinformuje Kupującego o ewentualnych opłatach wynikających z określonego sposobu dokonania płatności.
3.11. Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce.
3.12. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.
3.13. Sprzedający doręcza Klientowi Potwierdzenie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
3.14. Umowa Sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę Sprzedający potwierdził w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć jakichkolwiek innych Produktów mogących stanowić część Zamówienia dopóki nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych Produktów.
3.15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Formularz Zamówienia nie został wypełniony prawidłowo, tzn.:
– Dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne.
– Dane podane w formularzu zamówienia są nieprawdziwe.
3.16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Produkt znajduje się w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W innym przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i podjęte zostaną rozmowy na temat dalszej realizacji Zamówienia – wydłużenie czasu realizacji lub anulowanie Zamówienia.
3.17. Termin realizacji Zamówienia zależy od rodzaju płatności wybranego przez Klienta oraz terminu Złożenia Zamówienia. Realizacja Zamówienia przez Sprzedającego przebiega następująco:
Dla Zamówień z wybraną opcją płatności przelewem:
Po potwierdzeniu dostępności towaru i przesłaniu danych do wpłaty drogą elektroniczną, realizacja Zamówienia następuje 24 h od zaksięgowania wpłaty.
3.18. W celu otrzymania Faktury VAT Klient ma obowiązek zaznaczyć chęć otrzymania Faktury w Formularzu Zamówienia, a także uzupełnić w tymże Formularzu dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT.

 

PŁATNOŚĆ

Dokonywanie płatności za zamówione towary w sklepie SNEAKER BOYZ odbywa się poprzez platformy Przelewy24 oraz iMoje. Są to platformy obsługujące następujące formy płatności:
– Przelew tradycyjny
– Przelew błyskawiczny
– Przelew odroczony

DOSTAWA

4.1. Koszty wysyłki Zamówienia pokrywa Klient.
4.2. Zamówienie dostarczane jest przez firmę Poczta Polska
4.3. Czas dostarczenia Zamówienia jest zależny od wybranej formy płatności. Sprzedający zobowiązuje się do możliwie najszybszego dostarczenia Produktu, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. Firma kurierska dostarcza zamówienia od poniedziałku do piątku w dni robocze.
4.4. Koszty wysyłki zależą od wybranej formy płatności i wynoszą kolejno:
– dla Zamówień z wybraną opcją płatności za pobraniem – 15 zł
– dla Zamówień z wybraną opcją płatności przelewem – 17 zł
4.5. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z dostawą przesyłek, Sprzedający zobowiązuje się, przed zakupieniem Produktu przez Klienta, do poinformowania o nich Klienta.
4.6. Wraz z wejściem przez Klienta lub osobę trzecia wskazaną przez Klienta w fizyczne posiadanie towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość przez okres 30 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
5.2. Okres na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5.1 niniejszego Regulaminu, wygasa po upływie 30 dni od dnia:
– w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu lub
– w przypadku złożonego przez Klienta jednego Zamówienia obejmującego wiele Produktów, które dostarczane są osobno – dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z Produktów.
– w przypadku dostarczenia Produktów partiami lub w częściach – dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części;
5.3. Klient informuje Sprzedającego przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. W tym celu konsument może:
a) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartego w załączniku do niniejszego Regulaminu albo
b) złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5.4. Klient wykonał prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w okresie na odstąpienie od Umowy jeżeli przekazał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy przed wygaśnięciem wskazanych okresów.
5.5. Sprzedający zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5.6. Gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
5.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zastrzega, iż Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty odesłania Produktu do siedziby Sprzedającego).
5.8. Sprzedający dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Sprzedający zwraca kupującemu koszty dostawy w równowartości najtańszego spośród oferowanego przez niego sposobów dostawy.
5.9. O ile Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
5.10. O ile Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, Klient odsyła Produkt lub przekazuje go Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru Produktów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkty przed wygaśnięciem okresu 30 dni.
5.11. Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z Produktami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Klient w żadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów w przypadku gdy Sprzedający nie poinformował go o prawie do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA PRODUKTÓW WADLIWYCH

6.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z Umową Sprzedaży, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.
6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności Produktu z wyżej wskazanymi elementami.
6.3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwiązywania umowy w odniesieniu tych Produktów.
6.4. Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy Sprzedaży
• jeżeli Klient nie jest uprawniony do naprawy lub wymiany;
• jeżeli Sprzedający nie wykonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub;
• jeżeli Sprzedający nie wykonał naprawy lub wymiany bez powodowania znacznej niedogodności dla konsumenta.
6.5. Reklamację można złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną
6.6. W celu realizacji przysługujących uprawnień zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym:
• imię i nazwisko,
• nazwę towaru,
• datę zakupu,
• opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,
• żądania reklamacyjne,
• datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.

6.7. Produkty wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotom. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia rozmiaru buta przed złożeniem zamówienia.
6.8. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany Produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.9. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.
6.10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

GWARANCJA

7.1. Sprzedający nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

NIEWYKONANIE UMOWY

8.1. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży, Sprzedający zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania Umowy poprzez pisemne wypowiedzenie i zachowanie wszelkich zaliczek, Klient zaś jest zobowiązany zwolnić Sprzedającego od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić Sprzedającemu wszelkie należne kwoty.
8.2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub Sprzedającemu prawa lub środki ochrony prawnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowgo z siedzibą w Warszawie na ulicy Solec 50
9.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy i nie będą udostępniane innym podmiotom.
9.3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
9.4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.);
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

KLAUZULA SALWATORYJNA

10.1. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie niniejszy Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, dyrektywy 1999/44/EC Parlamentu europejskiego i Rady, dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.
11.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Wszelkie prawa do wizerunku strony oraz materiałów na niej zawartych (zdjęć, opisów produktów, opisów kategorii) są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich, treści prezentowane na stronie ani żadna ich część pod żadnym pozorem nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, udostępniana za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innych stronach internetowych. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie w całości lub tylko fragmentach opisów zamieszczonych na stronie, grafik lub zdjęć bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
W myśl obowiązujących przepisów powstanie ochrony przewidzianej w prawie autorskim nie jest uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek formalności. Utwór podlega ochronie z racji samego spełnienia przesłanek, które pozwalają dany rodzaj twórczej działalności kwalifikować jako utwór, w związku z tym jego twórca nie musi oznaczać dzieła jakąkolwiek adnotacją, zastrzeżeniem, notą, czy dokonywać rejestracji utworu.
W przypadku naruszenia prawa autorskiego sprawca ponosi odpowiedzialność karną.